Cụ thể quý I/2021, PVS ghi nhận doanh thu đạt 2.614 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái, giá vốn hàng bán cũng giảm tương ứng nên lợi nhuận gộp đạt 179 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ, biên lãi gộp được cải thiện từ 5,9% lên 6,8%.

Trong kỳ, đáng chú ý là hoạt động liên doanh liên kết có lãi tới 157 tỷ đồng, tăng 391% so với cùng kỳ, lãi từ hoạt động khác đạt 42 tỷ đồng, tăng 64% so với quý I/2020.

Kết quả, PVS lãi sau thuế 164 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 145 tỷ đồng.

Theo giải trình của công ty, kết quả tăng trưởng chủ yếu là do phần lãi của các công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực cung cấp kho nổi chứa, xử lý và xuất dầu thô ( FSO , FPSO) khi hợp nhất vào báo cáo quý I/2021 cao hơn cùng kỳ năm trước.

Được biết trong năm 2021, PVS dự kiến doanh thu là 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 560 tỷ đồng, lần lượt giảm 53% và 21% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm, PVS hoàn thành được 29,2% kế hoạch lợi nhuận./.